Daemonorops margaritae

Daemonorops margaritae

Daemonorops margaritae (Hance) Becc.
Engl.: devil rattan.
Bot. syn.: Calamus margaritae Hance.