Gigartina speciosa:

Gigartina speciosa:

Gigartina speciosa Sond., Gigartinaceae: See Betaphycus speciosum (Sond.) Doty.