Helianthemum

Helianthemum

plant images Click here for images of Helianthemum.

Helianthemum P. Mill.
Engl.: frostweed.
Deu.: Sonnenröschen.

Helianthemum apenninum

Helianthemum apenninum (L.) Miller.
Engl.: frostweed.
Deu.: Appenin-Sonnenröschen.

Helianthemum canadense

Helianthemum canadense Michx.
Engl.: longbranch frostweed, cistus, frostplant, frostweed, frostwort, rock rose.
Deu.: Kanadische Ziströschen, Kanadisches Sonnenröschen.
Bot. syn.: Cistus canadensis L.

Helianthemum corymbosum

Helianthemum corymbosum Michx.
Engl.: pinebarren frostweed.

Helianthemum ledifolium

Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
Suom.: pursupäivännouto.
Russ: солнцецвет багульниколистный.
Bot. syn.: Cistus imbricatus Poir., Cistus ledifolius L., Cistus niloticus L., Helianthemum apertum Pomel, Helianthemum lasiocarpum Desf. ex Spach, Helianthemum lasiocarpum Jacques & Hérincq, Helianthemum microcarpum Coss. ex Boiss., Helianthemum niloticum (L.) Pers., Helianthemum ulmeticum Pau

Helianthemum nummularium

plant images Click here for photos of Helianthemum nummularium.

Helianthemum nummularium (L.) Miller.
Engl.: common rock-rose.
Deu.: Gemeines Sonnenröschen, Gewöhnliches Sonnenröschen, Goldröschen.
Fran.: hélianthème nummulaire, hélianthème commun, hélianthème jaune.
Sven.: solvända.
Suom.: päivännouto.
Bot. syn.: Helianthemum vulgare Gaertn.

Helianthemum oelandicum

Helianthemum oelandicum (L.) DC.
Engl.: hoary rock-rose.
Sven.: ölandssolvända, äkta ölandssolvända.
Suom.: öölanninpäivännouto.
Ital.: eliantemo rupino.
Bot. syn.: Cistus oelandicus L., Helianthemum canum subsp. canescens (Hartm.) M.Proctor.

Helianthemum rosmarinifolium

Helianthemum rosmarinifolium Pursh.
Engl.: rosemary frostweed.
Bot. syn.: Helianthemum capitatum Nutt. ex Engelm. & Gray.

Helianthemum vulgare

Helianthemum vulgare Gaertn.
Bot. syn.: Cistus helianthemum L.