Narthex:

Narthex:

Narthex Falc., Apiaceae: See Ferula L. .

Narthex asafoetida:

Narthex asafoetida Falc., Apiaceae: See Ferula narthex Boiss.