Olneya

Olneya

Olneya A. Gray.
Engl.: olneya.
Sven.: tesota.

Olneya tesota

Olneya tesota A. Gray.
Engl.: desert ironwood.
Sven.: tesota.