Orchis coriophora:

Orchis coriophora:

Orchis coriophora L., Orchidaceae: See Anacamptis coriophora (L.) Batem.