Orchis tridentata:

Orchis tridentata:

Orchis tridentata Scop., Orchidaceae: See Neotinea tridentata (Scop.) Batem.