Paronychia

Paronychia

plant images Click here for images of Paronychia.

Paronychia Mill.
Engl.: nailwort.
Sven.: prasselörter.
Span: les paronyques.
Bot. syn.: Anychia Michx., Nyachia Small, Siphonychia Torr. & A. Gray.

Paronychia fastigiata

Paronychia fastigiata (Raf.) Fernald
Engl.: hairy forked nailwort, hairy forked chickweed, forked chickweed.
Bot. syn.: Anychia fastigiata Raf.