Phasianidae

Phasianidae

Animalia -> Bilateralia -> Deutorostomia -> Chordonia -> Chordata -> Vertebrata -> Gnathostomata -> Tetrapoda -> Aves -> Neornithes -> Galliformes -> Phasianoidea -> Phasianidae.
Engl.: Animals -> bilaterians -> deutorostomes -> . -> chordates -> vertebrates -> jawed vertebrates -> tetrapods -> birds -> . -> fowls, gallinaceous birds -> . -> . . .

Gallus

Gallus Brisson.
Engl.: chicken.