Pilocarpus selloanus:

Pilocarpus selloanus:

Pilocarpus selloanus Engl., Rutaceae: See Pilocarpus pennatifolius Lem.