Pilocarpus simplex:

Pilocarpus simplex:

Pilocarpus simplex hort. ex Baill., Rutaceae: See Pilocarpus pennatifolius Lem.