Rotheca

Rotheca

Rotheca Raf.
Bot. syn.: Cyclonema Hochst., Spironema Hochst., Cyrtostemma Kunze.

Rotheca serrata

Rotheca serrata (L.) Steane & Mabb.
Bot. syn.: Clerodendrum serratum (L.) Moon, Clerodendrum serratum Spreng., Volkameria serrata L.