Spiraea bella

Spiraea bella

Spiraea bella Sims.
TCM: zang nan xiu xian ju.