Stauntonia

Stauntonia hexaphylla

Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne.
Engl.: Japanese staunton vine, stauntonia vine.
Bot. syn.: Rajania hexaphylla Thunb.