Tithonia

Tithonia

Tithonia Desf. ex Juss.
Engl.: Mexican sunflower.

Tithonia rotundifolia

Tithonia rotundifolia (P. Mill.) Blake.
Engl.: clavel de muerto, Mexican sunflower.
Bot. syn.: Tithonia speciosa (Hook.) Griseb.

Tithonia speciosa:

Tithonia speciosa (Hook.) Griseb., Asteraceae: See Tithonia rotundifolia (P. Mill.) Blake.