Meliss.

Botanical name: 

Melissa officinalis L., Tyskl. Citronenmelisse. Engl. Balm, Frankr. Melisse.

Historik.

Bild 9. Meliss. Citronmeliss är ett ofta använt namn, då däremot benämningarna Hjärtansfröjd och Honungsblomma mera sällan förekomma.

Paracelsus ansåg växten kunna fullständigt återgiva en sjuk människa livskraften. Nämnda förf., schweizisk läkare och naturforskare, föddes år 1493 och dog i Salzburg 1541. Trots att hans samtida ansågo honom vara en dåre, efterlämnade Paracelsus många inom kemien och medicinen viktiga skrifter.

Balsam av citronmeliss har i Tyskland funnit användning som bestrykningsmedel för bikupor, därav namnet Bienkraut.

Meliss ingick även som beståndsdel i det förr ryktbara karmelitervattnet, Eau de melisse des carmes, namnet efter den bekanta karme-literorden. En gren av denna orden voro de. s, k. barfotamunkarna.

Utseende.

Enligt de flesta författare, som skrivit om denna växt, skall densamma uppnå 50 cm:s höjd.

Förmodligen avses därmed höjden hos äldre exemplar och möjligen under andra förhållanden än dem vi kunna erbjuda.

I hemlandet, Schweiz, finnes meliss, vilken växer ännu högre.

Vid riksmuseet, där den odlades som ettårig, visade den sig alltid krypande. Någon höjd erhöll den ej att tala om, endast inemot 20 cm.

Några äldre exemplar, vilka överlevde vintrarna, visade ett grövre växtsätt och som en följd därav framträdde de mera upprätt växande. Den förstnämnda höjden nådde de dock aldrig.

Blommorna äro vita och sitta i de för familjen Verticillatae karaktäristiska samlingarna. Växten blommar aldrig under första året. Den är något sträv (småhårig) samt igenkännes väl på sin citrondoft.

Hundrafrövikten är 0,05 gr.

Odling.

Odlingen är lätt. Växten är visserligen flerårig men något osäker hos oss, varför största vinsten är att odla densamma som ettårig.

Med en noggrann granristäckning har den dock visat sig överleva våra vintrar, om den ock under våren framträtt något skamfilad. Fördelaktigast sås fröet i bänk vid början av april. Efter tre veckor visa sig groddarna och sedermera efter en omskolning äro plantorna färdiga att utsättas i slutet av maj.

Jorden bör vara vanlig god trädgårdsjord, ehuru resultat även erhålles på mindre god sådan, Huvudsaken är att växten erhåller vatten i tillräcklig mängd. Den synes föredraga skugga.

Grobarheten hos fröet varar 3 år.

Användning.

Förf. har använt de torkade bladen som tesurrogat. Dylikt te är mycket välsmakande och rekommenderas för övrigt i den äldre litteraturen. De unga bladen hackade och strödda på färsk gurka ge densamma en fyllig citronsmak.


Kryddor och kryddodling, 1919, skriven av Pehr Boierth.