1. Rölleka eller Backhumla. Achillea millefolium L.

Botanical name: 

Bild n:o 01. Rölleka, Backhumla. Achillea millefolium, L. Allmänna kännetecken. är en flerårig, korgblommig växt med en 20—50 cm hög, finhårig, upptill förgrenad stjälk, dubbelt parbladiga, findelade, spetsflikade och håriga blad. Dess små hvita eller rödlätta blommor med äggformad holk bilda kvastlika blomkorgar, i hvilka fem vanligen äro s. k. strålblommor. Blomningstiden infaller i juli—september. Fröna äro platta, aflånga med breda svagt tillbakaböjda kanter, ljusgrått finstrimmiga, omkring 2 mm långa och 1 mm breda.

Växtort. Röllekan förekommer allmänt öfver hela landet på torra ängar och åkrar, oftast i dikeskanter.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användas blommorna: Flores millefolii, som hafva en kryddartad lukt och något besk smak. Blommorna insamlas efter det de slagit ut, och befrias från gröfre stjälkar och blad samt torkas i fria luften.

Odling. Röllekan kan odlas genom att utså frön, helst på hösten i lerblandad mulljord. Då denna växt emellertid såsom vildtväxande har en vidsträckt utbredning och förekommer tillräckligt ymnigt för att fylla det erforderliga behofvet, torde en odling af densamma knappast behöfva ifrågakomma eller förordas.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.