III. Inhemska medicinalväxter.

På föranstaltande af Medicinalväxtandelslaget hafva uppgifter insamlats öfver förbrukningen af ett antal inhemska växtdroger vid landets apoteksinrättningar. Med ledning af dessa uppgifter har en öfversikt erhållits beträffande de medicinalväxter, hvilka med afseende å de af dem erhållna drogerna äga ett större, årligt förbrukningsvärde, och på grund häraf hafva nedanupptagna hos oss vildtväxande och odlade växter ansetts böra i första hand förordas att allmännare tillvaratagas.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.