II. Anvisningar för insamling, torkning och förvaring af medicinalväxter och växtdelar.

Problems: 

Till droger användas antingen hela eller sammanhängande och enskilda växtdelar såsom örter, blad, blommor, frukter, frön, jordstammar, rötter och bark. Vid insamling och torkning af dessa samt vid förvaring af såväl den skördade som till försäljning färdiga växtdrogen äro olika förfaringssätt nödvändiga att tillämpa för att en duglig produkt skall erhållas. Efterföljande anvisningar böra därför iakttagas, därest icke för särskilda växter och växtdelar med afseende å deras insamling, torkning och förvaring andra föreskrifter lämnas uti efterföljande beskrifning af de enskilda växterna.

1:0 Örter och blad

 • a) insamlas, då de äro fullt utvecklade, kort före blomningen eller strax efter det denna begynt.—Då hela örter eller sammanhängande växtdeler insamlas, tagas stjälkarna med såväl blad- som knopp- eller blombärande grenar. Växterna afskäras eller afklippas med en hvass knif eller sax. Uppryck aldrig en växt med rot, då denna icke behöfves.
 • b) torkas på en dammfri, luftig och beskuggad plats snarast möjligt efter insamlandet, så att de utbredas i tunna lager på rent papper eller tyg, omblandas och vändas varsamt tid efter annan eller hängas upp sammanbundna i mindre knippen. Saftrika och tjocka växter och blad torkas helst i småningom ökad, torr värme antingen invid en ugn å härför lämpliga galler eller såll eller ock förmedels en s. k. torkapparat. Vid torkning på detta sätt är lägre värme att föredraga framför högre, som icke får öfverstiga 45—50 grader C.
 • c) förvaras i rena, tillslutna kärl, som skyddas mot sol och fukt.

2:0 Blommor

 • a) insamlas, så snart de äro fullt utvecklade,—dock icke utblommade.
 • b) torkas hastigt i torr luft, skyddade mot sol och damm.
 • c) förvaras i vältillslutna kärl.

3:0 Frukter och frön

 • a) insamlas, då de äro mogna—dock icke öfvermogna.
 • b) torkas antingen i fria luften på ett torrt och luftigt ställe eller, då de äro saftrika, medels småningom ökad värme, helst i en s. k. torkapparat.
 • c) förvaras, så kort tid som möjligt i för olika slag af frukter och frön lämpliga kärl.

4:0 Jordstammar och rötter

 • a) insamlas antingen om våren, innan bladknopparna utvecklats, eller på hösten, då bladen vissna.
 • b) torkas antingen inomhus, efter det desamma omsorgsfullt rengjorts och befriats från rottrådar, å en luftig vind eller i ett obebodt rum vid vanlig (15-20° C) temperatur eller medels konstgjord värme. Gröfre och saftiga jordstammar och rötter kunna dessförinnan skäras itu eller klyfvas, om så erfordras.
 • c) förvaras i torra trädlådor med lock.

5:0 Bark

 • a) insamlas vårtiden före bladsprickningen.
 • b) torkas i fria luften eller inomhus vid vanlig rumsvärme.
 • c) förvaras såsom örter och blad.

Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.