9. Islandslaf. Cetraria islandica Ach.

Botanical name: 

Bild n:o 09. lslandslaf. Cetraria islandica Ach. Allmänna kännetecken. är en omkring 10 cm hög, bladlik, rikt förgrenad, broskartad växt till färgen brun- eller grågrön, ibland rostbrunt punkterad, under ljusare, nästan hvitspräcklig.

Växtort. Islandslafven förekommer rikligt öfverallt i landet, särskildt i de nordligare delarna, växer företrädesvis i bergstrakter, i skogar och på öppna fält bland mossa och öfriga lafvar.

Användning, insamling m. m. För medicinskt ändamål användes hela växten benämnd: Lichen islandicus. Den kan insamlas oberoende af årstiden: före torkningen bör den dock omsorgsfullt rengöras från barr och andra vanligen medföljande växtdelar.

Af denna växt, som äfven kan tjäna såsom födoämne, är endast en mindre kvantitet årligen behöflig för drogändamål, enligt beräkning 160 kg motsvarande ett värde af 224 Fmk.


Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.