V. Insamlingstiden för de i denna broskyr beskrifna medicinalväxterna.

(Se närmare kap. II, sid 3).

Medicinalväxternas insamlingstid är af synnerlig betydelse för drogernas värde. Deras användbarhet för medicinska ändamål kan nämligen helt och hållet vara beroende af de egenskaper, växterna hafva vid en viss tid och ett visst utvecklingsstadium. För personer, som tidigare icke ägnat sig åt insamling af förevarande slag är det därför af största vikt att taga noggrann kännedom om de årstider, under hvilka de enskilda medicinalväxterna nått den utveckling, då de böra insamlas och tillvaratagas. Men insamlaren bör dessutom, för att kunna följa med växternas utvecklingsstadier, på förhand göra sig förtrogen med de skilda växterna och växtplatserna inom den trakt, där insamlingen skall äga rum.

För att lämna en öfversikt af insamlingstiderna för de i denna broskyr behandlade medicinalväxterna, hafva dessa uti nedanstående förteckning grupperats efter de olika månader, då de i södra delen af landet under normala förhållanden kunna insamlas. Naturligt är att tiden för ett flertal växter kan variera i skilda delar af landet beroende af olika förhållanden med afseende å växtplats, klimat, väderlek m. m. Såsom de i regeln rätta och för insamling af resp. växter lämpliga böra dock nedan angifna tider anses vara:

Hela året: Islandslafven, (Cetraria islandica Ach.).
Mars-april månad: Tranbär, (Vaccinium oxcycoccus L.)
April-maj månad: Tibast, (bark), (Daphne mezereum L)
Kalmusrot, (Acorus calamus L).
En (rotveden), (Juniperus communis L).
Maskros, (Taraxacum officinale L)
Vendelört, (Valeriana officinalis L..
Brakved, (Rhamnus frangula L.)
Blodrot, (Potentilla tormentilla Neck).
Maj -juni månad: Getpors, (Ledum palustre L.).
Vattenklöfver, (Menyanthes trifoliata L.)
Kvanne, (Angelica archangelica L.)
Kvanne, (Angelica littoralis L).
Mjölonris, (Arctostaphylos uva ursi Sp.).
Juni-augusti månad: Trädgårdstimjan, (Thymus vulgaris L).
Backtimjan, (Thymus serpyllum L.).
Juni-september månad: Kamomill, (Matricaria chamomilla L).
Juli månad: Kummin, (Carum carvi L.).
Juli-augusti månad: Blåbär, (Vaccinium myrtillus L).
Hallon, (Rubus idaeus L).
Krusmynta, (Mentha crispa L).
Pepparmynta, (Mentha piperita L).
Mjöldryga, (Claviceps purpurea Tul.).
Juli-september månad: Rölleka, (Achillea millefolium L.).
Augusti-september månad: Malört, (Artemisia absinthium L.).
Tibast (bär), (Daphne mezereum L).
Hvitlök, (Allium sativum L).
Lin, (Linum usitatissimum L).
Mattlummer, (Lycopodium clavatum L.).
September-oktober månad: Träjon, (Aspidium filix mas. Sw).
Taggbräken, (Aspidium spinulosum Sw.).
Kalmusrot, (Acorus calamus L).
September-oktober månad: Blodrot, (Potentilla tormentilla Neck.).
En (bär), (Juniperus communis L.).
Oktober-november månad: Maskros, (Taraxacum officinale L.).
Vendelört, (Valeriana officinalis L).
En (rotveden), (Juniperus communis L.).

Korta Anvisningar för Insamling af Inhemska Växtdroger, 1915, skriven av Emil Edv. Eneberg.