19. Kamomill.

Botanical name: 

19. Kamomill. Matricaria chamomilla L.

Ortnamn. Kamill (Småland, Värmland), Komenteblomma (Skåne), Sötblomster (Småland, Uppland, Östergötland samt allmänt inom den botaniska litteraturen), Sötkulla, Söttuppa (Uppland, Västmanland), Sötros (Hälsingland), Sötört (Blekinge, Skåne), Surkulla (Närke), Tyskentopp (Närke, Västmanland).

Förekomst. Växer allmänt som ogräs over nästan hela landet söder om Dalälven såväl ute på åkerfälten som i trädgårdarna. På det småländska höglandet förekommer växten dock sparsamt.

Utseende. Kamomillen igenkännes lätt på dess sötaktiga kryddlukt, under det att blomkorgarna hos dess samsläkting Baldersbrå, Matricaria inodora L, från vilken den vid insamlingen noga måste särskiljas, äro nästan luktlösa. Ett annat särmärke för dessa bägge växter är, att blomfästet hos baldersbrået inuti är tätt, under det att det hos kamomillen är ihåligt.

Skörd. Under blomningstiden, som varar nästan hela sommaren, avplockas de nyss utslagna blomkorgarna, så att endast en helt kort bit av skaftet medföljer. Noga tillses, att icke alltför långa skaft medfölja, ty då blir drogen mindre värdefull.

Den blir alldeles oduglig, om blomkorgar av baldersbrå komma med, och därför måste man vid insamlingen noga undvika dessa sistnämnda. Bekvämast sker insamlingen, om man fattar blomkorgen mellan tummen och pekfingret samt med detta sistnämnda trycker den hastigt nedåt, då skaftet avbrytes omedelbart under densamma. Insamlingen får aldrig företagas annat än vid torrt väder, och då blomkorgarna äro riktigt torra. Man får sålunda om morgnarna eller efter regnväder icke börja insamlingen, förrän växterna blivit fullkomligt torra. Vidare måste man, därest man under insamlingen överraskas av regn, laga så, att de skördade blomkorgarna icke bliva fuktiga.

De insamlade blomkorgarna få icke ens över natten kvarligga i de kärl, i vilka insamlingen skett, utan måste, omedelbart efter sedan insamlingen för dagen är avslutad, utbredas i tunna lager för att torkas. Torkningen sker antingen i solen eller ock på en luftig, skuggig plats, t. ex. på ett väl rensopat vinds- eller loggolv. Under torkningen böra blomkorgarna icke onödigtvis omröras.

Den torkade drogen, som bör ha en vackert vit och gul färg, får icke förvaras eller försändas i säckar utan endast i väl rengjorda och luktfria lådor eller tunnor. Den packas mycket hårt i kärlet.

Omkring ½ kg färska blomkorgar kan insamlas per timme.

Torkningsresultat. 5 kg färsk vara lämna 1 kg torkad. Äro blomkorgarna vid insamlingen icke fullt torra, blir utbytet naturligtvis mindre.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.