12. Fläder.

Botanical name: 

12. Fläder. Sambucus nigra L.

Ortnamn. Hylle (Halland, Skåne). I trädgårdar, där flera fläderarter odlas, kallas den understundom även Medicinsk fläder.

Förekomst. Fläderbusken påträffas förvildad på en del ställen, särskilt i södra Sverige, men för övrigt är den allmänt planterad ända upp till Dalälven. Norr därom nedfryser den ofta under vintrarna.

Utseende. 3-5 m hög buske med parbladiga blad; spetsigt ovala, sågade småblad; vitgula, starkt luktande blommor i stora blomknippen samt svarta, bärlika frukter.

Odling. På grund av blommornas stora användbarhet för medicinskt bruk borde fläderbusken bliva föremål för allmän odling i vårt land och detta så mycket mer, som den trives allra bäst i steniga backar, där just ingenting annat med fördel kan odlas.

Bäst är att utsätta smärre plantor. Dessa kunna erhållas från plantskolorna till mycket billiga priser. Utplanteringen sker fördelaktigast om våren. Fläderbuskarna växa hastigt upp, och någon egentlig skötsel kräva de ej, för så vitt jorden icke är alltför styv eller mager, då gödsling någon gång kan bliva behövlig.

Skörd. Blomningstiden infaller i södra Sverige under juni, längre uppåt landet merendels först i juli. Insamlingen sker vid torr väderlek genast, då blommorna slagit ut, i det att man avtager hela blomknippet titan något längre skaft. Man får icke under några förhållanden uppskjuta skörden, tills en del blommor börja bliva bruna, enär den färdiga drogen då får en mindre vacker färg och betingar ett lägre pris. De insamlade blommorna utbredas på papper på en skuggig och luftig plats, där de få förbliva, tills skaften kännas spröda och torra. Är solig väderlek rådande, sker torkningen allra bäst och hastigast i solen.

Skulle trots allt några enstaka blommor med gulbrunaktig färg ha råkat komma med, frånskiljas dessa noggrant efter torkningen och bortkastas såsom varande värdelösa. I rätt tid skördade och väl torkade fläderblommor ha en vitgul färg.

Den torkade drogen förvaras och försändes i väl rengjorda tunnor eller lådor. Den bör packas mycket hårt i kärlet. Säckar få aldrig användas vid förvaring eller transport av fläderblommor.

4 kg färska fläderblommor kunna plockas per timme.

Torkningsresultat. 5 kg färska fläderblommor lämna 1 kg torkad vara.


Våra Medicinalväxter, 1940, skriven av Gustaf Lind och Nils de Verdier.