055. Lamium album. Blindnässla.

Botanical name: 

055. Lamium album. Blindnässla. Plister. Pipnässla. Korsnäta. — Daubrändhät. Dåe. Där. Stingar. Hålnatte. På Finska: Pejpot. Haiseva nukulainen.

Bladen äro spetsigt hjertlika, sågtandade och med skaft försedda.

Linn. Fl. Su. p. 203. Cl. 14. Didynam. gymnosperm. —
Liljebl. Sv. Fl. s. 248. Kl. 14. Tvåväld. med nakna frö. —
Retz. Fl. oec. s. 348. —
Murr. App. Med. T. 2. p. 178. —
Pharm. Lam. albi Herba, Flores.


Med hvita blommor träffas i Maj och Juni månader denna allmänna vext, på odlade ställen, helst vid hus och vägar. Dess rot är mångårig. Klassen till hvilken blomman räknas, utmärker sig med 2 korta och 2 längre ståndare och 1 pistill. Blomman är pipig, bestående af ett blad, hvars utseende man liknat vid en gapande mun (Corolla ringens), hvarföre man kallat dess öfra och nedra flikar, läppar. Merendels är stjelken 4kantig, och blad samt stjelkar sittande korsvis mot hvarannan, och blommorna i krans kring stjelken; somliga hafva nakna frö, andra täckta eller inom fröhus, hvilket gifvit anledning att dela klassen i 2:ne ordningar.

— Blindnässlan hörer till den förstnämde, och har sina blommor fästade ikring stjelken, till antalet ofta 20 i hvar krans.

Blindnässlans lukt är icke synnerligt behaglig, och smaken något bitter eller sträf, hvarföre den snarare här undvikas än sökas, till blandning i så kallad Nässelkål om våren. Huruvida vexten ännu försvarar det rum hon redan för länge innehaft i Engelska Farmakopéer, synes oss nog osäkert. Den har likväl fått namn att vara gagnelig i lifmoderns blodflöden och så kallade hvita flussen. I denna afsigt har man antingen kokat vexten med blommor och blad i kalfsoppa, som den sjuke förtärt, eller gifvit dagligen 6 uns invertes af utpressade saften, hvarjemte ett omslag af krossade vexten nyttjats utvertes på magen. Det berättas också att kall vatten-infusion på blindnässlor, nyttjad såsom vanlig dryck dagligen, skall hafva löst hårdnade körtlar eller botat skrofelartade krämpor.

Tab. — a. en öppnad blomma. — b. pistillen med fruktämnet, c. ett af de 3kantiga frön, förstoradt. — d. blomfodret. — e. 4 stycken tillhopasittande frön i naturlig storlek. NB. Ståndarnes knappar äro på fig. vid a. något för mycket åtskilde.


Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.