056. Cichorium intybus. Cikori.

Botanical name: 

056. Cichorium intybus. Cikori. Vägvårda. Jernört. Blåbinkegräs. På Finska: Maxan-ohdakke.

Blommorna sitta parvis. Bladen äro, de öfra stjelkomfattande, lansettlika och nästan landade; de nedra ojemt piltaggade.

Linn. Fl. Su. p. 377. Cl. 19. Syngenes. polygam. aequal. —
Lilj. Sv. Fl. s. 347. Kl. 15. Svågrar. —
Murr. App. Med. T. 1. p. 100. —
Patr. Sällsk. Hush. Jurn. år 1788. Aug. p. 587. 1789. Jul. s. 553. —
Retz. Fl. oec. s. 168 —
Hellenii Diss. de Cichorio. Åbo 1782 & 1792. —
Pharm. Cichorei radix.


Det gifves blommor, hvilkas retlighet vid ljusets inflytande och olika värmegrad, är så stor, att de öppna eller tillsluta sig efter omständigheterne, på samma timmar af dygnet. En örtkännare, som observerat olika slags blommors särskilta utslagna tillstånd, vid olika timmar på dagen, kan deraf slutligen temmeligen nära säga hvad klockan är. Cikori-blommorna äro utslagna från klockan 8 om morgonen till kl. 4 e. m. och träffas i Juli månad vid vägar, på åkerrenar och dylika ställen vilda i södra Sverige. Dess rot är 2årig och anses liksom örten i sitt vilda tillstånd för beskare och till medicinskt behof bättre, än den odlade, som är mera söt, mild och till matlagning derföre tjenligare. I sjukdomar af dolda förstoppningar och så kallade sega vätskor, såsom gulsot, mjeltsjuka m. m. har Cikori-örten, såsom lindrigt lösande medel, visat sig verksam. Man har brukat saften utpressad af hela vexten, eller ock dekokt på densamma, äfven som extraktet. Fordom ansåg man saften, att drypa i ögonen, nyttig mot svag syn, och infusionen såsom renande och sårläkande. Bladen förtärda såsom sallat hafva fått namn att vara helsosamma. Roten är mycket trådrik, inuti hvit, och tillägges i dekokter till nyttjande i hetsiga sjukdomar; den bör uppgräfvas förr än nattfrost infaller. Att den sönderskuren i små tärningar, som torkas, brännas och malas såsom Kaffebönor, kan nyttjas i stället för verkligt Kaffe, är redan en allmänt känd sak. Cikoriroten till detta ändamål använd, får ej brännas eller rostas för hårdt; lagom rostad och blandad med ganska litet Kaffe, ger den en dryck som till smaken svårligen, och af de flesta alldeles icke, skiljes från den af verkligt Kaffe.

— Man har rekommenderat dess odling för boskapen, och ehuru den ogerna ätes af hästar, hafva dock sjuka frisknat sedan de dermed en månads tid blifvit fordrade. Fårens utsot om våren är botad med Cikoriroten, hvilken ock svinen begärligt förtära.

— Fortplantas med rötter, helst frö.

Tab. — a. en strålblomma. — b. frö i naturlig storlek. — c. ett frö förstoradt med fjäll lika fjun (pappus paleaceus). — d. rotblad.


Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.