Photo: Abelia 2.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Abelia 2.

Flower. Hills above Nunobiki herb garden, Kobe, Japan. Wild. 2001-05-06.

Abelia R. Br.
Engl.: abelia.
Sven.: abeliasläktet.