Photo: Syringa vulgaris 05.

Photo: Syringa vulgaris 5.

Flowers, picked. Tapanila, Helsinki, Finland. Picked 2006-06-06.


Syringa vulgaris L.
Engl.: common lilac, lilac.
Deu.: Gemeiner Flieder.
Suom.: pihasyreeni.
Sven.: syren, bondsyren, vanlig syren