Photo: Syringa vulgaris 06.

Photo: Syringa vulgaris 6.

Flowercluster. Tapanila, Helsinki, Finland. Planted. 2006-06-08.


Syringa vulgaris L.
Engl.: common lilac, lilac.
Deu.: Gemeiner Flieder.
Suom.: pihasyreeni.
Sven.: syren, bondsyren, vanlig syren