Photo: Thymus caespititius 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Thymus caespititius 1.

Flowers and leaf. Gothenburg bot.g., Sweden. Planted. 2005-06-03.


Thymus caespititius Brot.
Engl.: Azores thyme, Cretan thyme.
Deu.: Azoren-Thymian.
Sven.: kryptimjan