Photo: Thymus caespititius 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Thymus caespititius.

Flowering plant. Gothenburg bot.g., Sweden. Planted. 2005-06-03.


Thymus caespititius Brot.
Engl.: Azores thyme, Cretan thyme.
Deu.: Azoren-Thymian.
Sven.: kryptimjan