Abies cephalonica

Abies cephalonica

Abies cephalonica Loud.
Engl.: Greek fir, Grecian fir.
Deu.: Griechische Tanne.
Sven.: grekgran.
Suom.: kreikanpihta.