Abies

Abies

plant images Click here for images of Abies.

Abies P. Mill.
Engl.: fir, silver fir.
Deu.: Tanne.
Suom.: pihta.

Abies alba

Abies alba Mill.
Engl.: European silver fir, Christmastree, common silver fir, silver fir, white fir.
Deu.: Weisstanne, Silbertanne, Tanne.
Fran.: sapin, sapin argenté, sapin blanc.
Sven.: silvergran, europeisk ädelgran, vanlig ädelgran, ädelgran.
Suom.: saksanpihta, eurooppalainen jalokuusi, saksanjalokuusi, saksankuusi.
Pharm.: Strasbourg turpentine.
Bot. syn.: Abies excelsa Link, Abies nobilis A., Abies pectinata (Lam.) DC., Abies picea (L.) Bluff & Fingerh., Abies picea Lindl, Pinus abies Du Roi, Pinus picea L.

Abies amabilis

Abies amabilis (Dougl. ex Loud.) Dougl. ex Forbes.
Engl.: Pacific silver fir, red silver fir, amabilis fir, lovely fir.
Deu.: Purpurtanne.
Sven.: purpurgran.
Suom.: purppurapihta.

Abies balsamea

Abies balsamea (L.) Mill.
Engl.: balsam fir, American silver fir, balm of Gilead fir, balsam spruce, eastern fir, hemlock fir.
Deu.: Balsamtanne.
Fran.: sapin balsamier, sapin baumier.
Sven.: balsamgran.
Suom.: palsamijalokuusi, palsamipihta.
Pharm.: terebinthina canadensis, balsam of fir, balsam of Gilead, Canada balsam, Canada turpentine.
Bot. syn.: Abies balsamifera Michx., Abies x phanerolepis (Fernald) Tang S. Liu, Picea balsamea Lour., Pinus balsamea L.

Abies balsamifera:

Abies balsamifera Michx., Pinaceae: See Abies balsamea (L.) Mill.

Abies borisii-regis

Abies borisii-regis Mattf.
Engl.: King Boris fir, Bulgarian fir.
Deu.: König-Boris Tanne.
Sven.: kung Boris gran.
Bot. syn.: Abies cilicica Ant. & Kotschy var. borisii-regis (Mattf.) J. Silba.

Abies bracteata

Abies bracteata (D. Don) D. Don ex Poit.
Engl.: bristlecone fir, Santa Lucia fir.
Bot. syn.: Abies venusta (Dougl.) K. Koch.

Abies canadensis:

Abies canadensis Michx., Pinaceae: See Tsuga canadensis (L.) Carr.

Abies canadensis Mill., Pinaceae: See Picea glauca (Moench) Voss.

Abies cephalonica

Abies cephalonica Loud.
Engl.: Greek fir, Grecian fir.
Deu.: Griechische Tanne.
Sven.: grekgran.
Suom.: kreikanpihta.

Abies concolor

Abies concolor (Gord. & Glend.) Lindl. ex Hildebr.
Engl.: Colorado fir, white fir, Colorado white fir, silver fir.
Deu.: Grautanne, Kolorado-Tanne.
Sven.: coloradogran.
Suom.: harmaapihta.

Abies excelsa:

Abies excelsa Poir., Pinaceae: See Picea abies (L.) H. Karst.

Abies fabri

Abies fabri (Masters) Craib.
Engl.: Faber's fir, Faber fir, yunnan fir.

Abies forrestii

Abies forrestii C. Coltm. Rog.
Engl.: Forrest fir.
Bot. syn.: Abies forrestii Craib.

Abies fraseri

Abies fraseri (Pursh.) Poir.
Engl.: Fraser fir, southern balsam fir.
Sven.: virginiagran.
Suom.: virginianpihta.
Pharm.: balsam of fir.
Bot. syn.: Pinus fraseri Pursh.

Abies grandis

Abies grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl.
Engl.: giant fir, grand fir, lowland fir, lowland white fir, silver fir, stinging fir, white fir, yellow fir.
Deu.: Riesentanne.
Sven.: kustgran.
Suom.: jättipihta.
Bot. syn.: Abies amabilis Murr. not Forbes, Abies excelsior Franco, Abies gordoniana Carr., Pinus grandis Douglas ex D. Don.

Abies holophylla

Abies holophylla Maxim.
Engl.: Manchurian fir, needle fir.
Sven.: ussurigran.
Suom.: ussurinpihta.

Abies homolepis

Abies homolepis Sieb. et Zucc.
Engl.: Nikko fir.
Deu.: Nikkotanne.
Sven.: nikkogran.
Suom.: nikonpihta.

Abies koreana

plant images Click here for photos of Abies koreana.

Abies koreana Wilson.
Engl.: Korean fir.
Deu.: Koreanische Tanne, Koreatanne.
Sven.: koreagran.
Suom.: koreanpihta.

Abies larix:

Abies larix Lam., Pinaceae: See Larix decidua Mill.

Abies lasiocarpa

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.
Engl.: alpine fir, balsam fir, mountain balsam fir, subalpine fir, white fir.
Deu.: Felsengebirgs-Tanne.
Fran.: sapin concolore.
Sven.: berggran.
Suom.: lännenpihta.
Bot. syn.: Pinus lasiocarpa Hook.

Abies lasiocarpa var. arizonica

Abies lasiocarpa var. arizonica (Merr.) Lemm.
Engl.: rocky mountain alpine fir, corkbark fir, rocky mountain subalpine fir.
Deu.: Korktanne.
Sven.: korkgran.
Suom.: korkkipihta.
Bot. syn.: Abies bifolia A. Murray.

Abies magnifica

Abies magnifica A. Murr.
Engl.: California red fir, shasta red fir, silvertip fir.
Suom.: komeapihta.

Abies mariesii

Abies mariesii Mast.
Engl.: Marie's fir.
Sven.: aomorigran.
Suom.: honshunpihta.

Abies menziesii:

Abies menziesii Lindl., Pinaceae: See Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Abies menziesii Mirb., Pinaceae: See Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.

Abies nephrolepis

Abies nephrolepis (Trautr.) Maxim.
Engl.: eastern Siberian fir, Khinghan fir, Manchurian fir.
Sven.: amurgran.
Suom.: ohotanpihta.

Abies nigra:

Abies nigra (Ait.) Poir., Pinaceae: See Picea mariana (P. Mill.) B. S. P.

Abies nobilis:

Abies nobilis (Dougl. ex D. Don) Lindl., Pinaceae: See Abies procera Rehder.

Abies nordmanniana

Abies nordmanniana (Steven) Spach.
Engl.: Caucasian fir, Nordmann tree.
Deu.: Nordmanns-Tanne.
Sven.: nordmannsgran.
Suom.: kaukasianpihta.
Bot. syn.: Abies leioclada (Steven) Gord., Picea nordmanniana (Steven) Loudon, Pinus nordmanniana Steven.

Abies pectinata:

Abies pectinata (Lam.) DC.
Bot. syn.: Abies alba Mill.

Abies picea:

Abies picea Lindl., Pinaceae: See Abies alba Mill.

Abies picea Mill., Pinaceae: See Picea abies (L.) H. Karst.

Abies pichta:

Abies pichta Forb., Pinaceae: See Abies sibirica Ledeb.

Abies pindrow

Abies pindrow Royle.
Engl.: west Himalayan fir, Pindrow fir.
Suom.: himalajanpihta.

Abies pinsapo

Abies pinsapo Boiss.
Engl.: Spanish silver spruce, blue Spanish fir, hedgehog fir, Spanish fir.
Deu.: Spanische Tanne.
Fran.: sapin d'Espagne, sapin pinsapo.
Bot. syn.: Abies baberiensis Mottet, Abies hispanica Champ., Abies lusenbeana Hort. & Angl.

Abies procera

Abies procera Rehd.
Engl.: noble fir, red fir.
Deu.: Pazifische Edel-Tanne, Edle Tanne, Silber-Tanne.
Suom.: aitopihta.
Bot. syn.: Abies nobilis (Dougl. ex D. Don) Lindl.

Abies religiosa

Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham.
Engl.: sacred fir.
Suom.: meksikonpihta.
Span.: aceite de abeto.
Bot. syn.: Pinus religiosa Kunth.

Abies sachalinensis

Abies sachalinensis (Schmidt) Mast.
Engl.: Sakhalin fir.
Deu.: Sachalintanne.
Fran.: sapin de Sakhaline.
Sven.: sachalingran.
Suom.: sahalininpihta.
Bot. syn.: Abies akatodo Miyabe ex Sarg., Pinus sachalinensis (F. Schmidt) Voss. Putl. & Mey.

Abies sibirica

Abies sibirica Ledeb.
Engl.: Siberian fir.
Deu.: Sibirische Tanne.
Fran.: sapin de Sibérie.
Sven.: pichtagran.
Suom.: siperianpihta.
Pharm.: oil of pine, oil of siberian fir, oleum abietis.
Bot. syn.: Abies pichta J. Forbes, Picea pichta (J. Forbes) Loudon, Pinus picea Pall. non L., Pinus sibirica (Ledeb.) Turcz. non Du Tour.

Abies veitchii

Abies veitchii Lindl.
Engl.: Veitch's silver fir, Veitch fir.
Sven.: fujigran.
Suom.: japaninpihta.
Jap.: shirabe, shirabiso.
Bot. syn.: Abies eichleri Lauche, Abies sikokiana Nakai.

Abies x phanerolepis

Abies x phanerolepis (Fern.) Liu.
Suom.: vermontinpihta.
Bot. syn.: Abies balsamea x fraseri.

Veckans ört: ädelgran, gran, tall.

Blog categories: 

Henriette's blog: Veckans ört: ädelgran, gran, tall.

Viikon yrtti: Kuusi, pihta, mänty.

Blog categories: 

Henrietten yrttisivut: Viikon yrtti: Kuusi, pihta, mänty.

Hints'n'tips