Abies nephrolepis

Abies nephrolepis

Abies nephrolepis (Trautr.) Maxim.
Engl.: eastern Siberian fir, Khinghan fir, Manchurian fir.
Sven.: amurgran.
Suom.: ohotanpihta.