Albizia procera

Albizia procera

Albizia procera (Roxb.) Benth.
Engl.: tall albizia, black siris, false lebbeck, forest siris, white siristree.
Bot. syn.: Mimosa procera Roxb.