Anemone tuberosa

Anemone tuberosa

Anemone tuberosa Rydb.
Engl.: desert anemone, tuber anemone.

Photo: Anemone tuberosa 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Anemone tuberosa.

Plant in seed. Chiricahuas, AZ, US. Wild. 1998-04-01.

Photo: Anemone tuberosa 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Anemone tuberosa 1.

Flowering plant. Chiricahuas, AZ, US. Wild. 1998-04-01.