Asarum heterotropoides

Asarum heterotropoides

Asarum heterotropoides F. Schmidt.
Engl.: Chinese wild ginger.
TCM: bei xi xin, xi xin.
Bot. syn.: Asarum sieboldii subsp. heteropoides (F. Schmidt), Asiasarum heterotropoides (F. Schmidt) F. Maek.