Balaenoptera acutorostrata

Balaenoptera acutorostrata

Balaenoptera acutorostrata Lac.
Engl.: bag whale, bay whale, least rorqual, minke whale, pied whale, pikhead whale, sharphead finner whale, sprat whale.
Deu.: Zwergwal.
Sven.: vikareval, vikval.
Bot. syn.: Balaena rostrata Fabr.