Geranium carolianum

Geranium carolianum

Geranium carolianum L.
Engl.: Carolina crane's bill, Carolina geranium.

Photo: Geranium carolianum 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Geranium carolianum.

Flowering plant. Nagai bot.g., Osaka, Japan. Wild. 2001-05-09.

Photo: Geranium carolianum 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Geranium carolianum 1.

Closeup of flower. Nagai bot.g., Osaka, Japan. Wild. 2001-05-09.