Lycium ruthenicum

Lycium ruthenicum

Lycium ruthenicum Murr.
TCM: hei guo gou qi.