Monimia rotundifolia

Monimia rotundifolia

Monimia rotundifolia Thouars.
Fran.: mapou.