Polygala sibirica

Polygala sibirica

Polygala sibirica L.
Engl.: Siberian polygala.
TCM: luan ye yuan zhi, yuan zhi.