Salvia columbariae

Salvia columbariae

Salvia columbariae Benth.
Engl.: chia, California chia, chia sage.
Sven.: gyllene chia-salvia.

Photo: Salvia columbariae 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Salvia columbariae 1.

Flower. Bow Willow, CA, US. Wild. 1998-03-01.

Photo: Salvia columbariae 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Salvia columbariae.

Flowering plant. Bow Willow, CA, US. Wild. 1998-03-01.