Enteroptosis

Enteroptosis

Synonyms:—Glenard's disease; viceroptosis.