041. Convallaria polygonatum. Kantig Konvall.

Botanical name: 

041. Convallaria polygonatum. Kantig Konvall. Getrams. Bockskägg. Bockblad. Salomons Sigill. Sprängört. — Gjetskiörp. Shjörpgräs. På Finska: Mäkivehka.

Stjelken är kantig och tvåäggad. Bladen sitta skiftevis, äro eggformigt lansettlika och vid basen stjelkomfattande, hvarifrån Blomskaften oftast enblommiga utgå. Blommorna hänga ät en sida och äro trattlika.

Linn. Fl. Su. p. 109. Cl. 6. Hexandria 1gyn. —
Liljebl. Sv. Fl. s. 141. Kl. 6. Sexmänningar. —
Retz. Fl. oec. s. 183. —
Murr. App. Med. T. 5. p. 263. —
Pharm. Sigill. Salomonis Radix.


I Maj och Juni månader synas dess grönaktiga blommor på knappt ½ alns höga stånd, som träffas allmänna i bergsrefvor. Ehuru lik mångblommiga Konvallen både till utseende och egenskaper, skiljes dock denna lätt derifrån, genom den sistnämdas kantfria och trinda stjelk, högre vext, mångblommiga blomstjelkar, mindre upprätt sittande blad och smärre blommor. Misstaget vore likväl utan allt slags fara, emedan båda dessa vexters mångåriga rötter kunna på lika sätt användas. Också anser Haller den på apteken under namn af Sigillum Salomonis kända rot, tillhöra Convallaria multiflora.

Den här tecknade och beskrifna Konvallen har hvit, cylindrisk rot, tjock som lillfingersändan, och försedd med många små trådformiga rötter. Dess smak är sötaktig, något skarp och klibbig. Så väl genom afkok som pågjutit kokhett vatten, kan det myckna slemämne, som roten innehåller, utdragas, och är således användbar till omslag vid utvertes skador, der uppmjukande medel böra nyttjas. Men som vi icke sakna bättre ämnen till detta ändamål, så kan ock denna rot på apteken umbäras. Af större nytta är det att veta, huru rötterne böra användas till nödbröd i dyr tid. De samlas och torkas antingen rå eller efter föregående lindrig kokning, malas sedan och helst blandas med litet sädesmjöl, då bröd, och i synnerhet så kalladt tunnbröd, deraf kan bakas. De kunna äfven kokas och ätas såsom sparris, hvilket hos Turkarna brukas. Uti frö och bladknoppar innehålles mycket Mucilago och födämne, hvilket förtjente nogare undersökning.

Recens. i Åbo Litt. Tidn. 1803, Nr. 63. Af ett qvarter mjöl, tillredt af vextens rot, har man i Finland genom kokning fått flera kannor tjock gröt. Till stärkelse tjenar roten äfven. Blommorna sägas stundom bli dubbla och kunde derföre förtjena ett rum på blomsterparterren. Bären, förtärda till 14-15 på en gång, skola väcka kräkning.

Tab. — a. en öppnad blomma med pistill och ståndare.


Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.