045. Pyrus aria. Oxel.

045. Pyrus aria. Se även 045. Pyrus aria. - #145. Pyrus aucuparia.

Oxel. — Asal. Asald. Seljeasald. Rognasald. Axelträe. Axelbäer. Öxelbär. På Finska: Härkäpuu.

Högstammigt träd, med eggformiga löfblad, liksom dubbelt inskurna, eller sågtandade, och inunder hvitludna. Blommorna sitta knippvis i toppen af grenarne, och hafva 2-3 pistiller.

Linn. Fl. Su. p. 166. Cl. 12. Icosandria 2gyn. Crataegus Aria.
Liljebl. Sv. Fl. s. 195. K. 8. Tjugemänningar.
Crataegus. Almanak för år 1797.
Rets. Fl. oec. s. 380.


von Linné räknande Oxeln till Hagtornslägtet (Crataegus), hvarifrån den likväl, i afseende på fruktens beskaffenhet, måste skiljas. Oxelbären äga, (storleken undantagen) päronslägtets hufvudsakliga kännemärken, hvarföre vi kallat trädet Pyrus. En artförändring med hela (oinskurna) eller blott enkelt sågtandade blad, är funnen i Bohus län.

— Ett annat trädslag (Pyrus intermedia Ehrh. Willden.), såsom särskillt art ansedt, ehuru likt Oxeln, har bladen mera inskurna och inunder starkare hvitludna, och träffas sällsamt i Sverige.

— Ännu en tredje art (Crataeg. fennica. Linn. Fl. Su.), först träffad i Finland, nu kallad Oxelrönn, (Sorbus hybrida), har blommor som likna Oxelns, och nästan Rönnens blad; denna ansåg von Linné i början äfven som förändring af Oxeln. Smith tyckes likväl i sin Fl. Britt. med skäl hafva förenat dessa alla under ett slägte, nemligen Päronslägtet.

Trädet, som ej är sällsynt kring byarna och i synnerhet på Gottland och Öland allmänt, förtjenar uppmärksamhet så väl för veden, hvilken af snickare och svarfvare begärligt efterfrågas, som för löfvens och fruktens skull. Trädets hårdhet gör det i synnerhet användbart till kuggar i qvarnhjul, hvartill det på Öland i synnerhet brukas. Trädet blommar vid midsommaren, och har mogen frukt uti Sept. månad eller efter löffällningen. Bären sås då, helst i god stenblandad jord, der solen ej skiner för starkt. För sin prydliga krona och egenskap att ej qväfva gräsets tillvext rundt omkring, kan det med skäl rekommenderas till plantering; äfven kunna välsmakliga Päron och Äppelsorter inympas i unga Oxelstammar, ehuru rotskotten snart nog utmatta trädet. Hvart annat år bära gamla Oxelträd ymnigare frukt. Bären, i synnerhet något frostbitna, säljas årligen i städerna, och ätas såsom söta samt födande, ehuru de äro nog torra och vädergifvande. De kunna torkas, malas och användas till bröd; äfven efter föregående jäsning, till att deraf destillera brännvin; dricka kan ock bryggas af Oxelbär. Af dessa så väl som af Rönnbär kan mos och gelé tillagas. I Schwaben gödas svin med frukten.

Tab. — a. visar en ståndare. — b. 2 pistiller. — c. ett bär. — d. frukten tvert afskuren. — e. frö, hvaraf tvenne finnas i hvar frukt eller bär.


Svensk Botanik, band 1, 1815. Text Conrad Quensel, illustration J. W. Palmstruch.