Anemone x hybrida

Anemone x hybrida

Anemone x hybrida Paxton.
Engl.: Japanese anemone.
Sven.: stor höstanemon.
Suom.: tarhasyysvuokko, syysvuokko.
Bot. syn.: See Anemone hupehensis Lem. x vitifolia Buch.-Ham.

Photo: Anemone x hybrida 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Anemone x hybrida 1.

Flower. Kew Garden, London, UK. Planted. 2005-09-12.

Photo: Anemone x hybrida 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Anemone x hybrida.

Flowering stand. Kew Garden, London, UK. Planted. 2005-09-12.