Arisaema tortuosum

Arisaema tortuosum

Arisaema tortuosum (Wall.) Schott.
TCM: qu xu nan xing.
Bot. syn.: Arisaema curvatum Hook., Arisaema curvatum Kunth., Arum tortuosum Wall.