Asparagus racemosus

Asparagus racemosus

Asparagus racemosus Willd.
Engl.: Indian asparagus, racemose asparagus, sataver white.
Bot. syn.: Asparagus rigidulus Nakai, Protasparagus racemosus (Willd.) Oberm.