Codonopsis tangshen

Codonopsis tangshen

Codonopsis tangshen Oliv.
Engl.: codonopsis, bellflower, false ginseng.
Sven.: ginsengklocka.
TCM: chuan dang, chuan dang shen, tang shen.