Enhalus

Enhalus acoroides

Enhalus acoroides (L. f.) Royle.
Engl.: sea fruit, seagrass.
Bot. syn.: Enhalus koenigii Rich., Stratiotes acoroides L. f.

Enhalus koenigii:

Enhalus koenigii Rich., Hydrocharitaceae: See Enhalus acoroides (L. f.) Royle.